Your Cart

Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen 

1.1    In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de hierna omschreven betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven:

PETTER creations: de gebruiker van deze algemene voorwaarden
Klant: de wederpartij van PETTER creations
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen PETTER creations en de Klant tot stand komt
Producten: alle zaken, documentatie daaronder begrepen, die het onderwerp zijn van een overeenkomst
Order: iedere opdracht van de Klant om een Product te leveren

1.2    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat door of namens PETTER creations  wordt gedaan, elke met PETTER creations gesloten overeenkomst, elke door PETTER creations aan de klant verrichte levering en elke door of namens PETTER creations verrichte handeling, tenzij in het aanbod, de overeenkomst op bij de levering uitdrukkelijk van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.

1.3    Alhoewel PETTER creations ernaar streeft haar uitingen correct te laten zijn, is PETTER creations niet aansprakelijk voor fouten en/of de gevolgen daarvan.

Artikel 2: Aanbod en prijs

2.1    De op de website van PETTER creations of anderszins door PETTER creations weergegeven Producten en de daarbij vermelde prijzen, binden PETTER creations niet en zijn geen aanbod in de zin van de wet, maar slechts een uitnodiging tot het plaatsen van een Order.

2.2    PETTER creations streeft ernaar om de Producten zo duidelijk en waarheidsgetrouw te beschrijven en/of af te beelden. De Producten hebben alleen die eigenschappen die uitdrukkelijk worden vermeld. Bij PETTER creations wordt gewerkt met duurzaam leer. Dit is een natuurproduct en kan oneffenheden en/ of beschadigingen hebben. Alle opgaven en beschrijvingen van PETTER creations van haar producten en de daarmee samenhangende getallen, maten, gewichten, kleuren, tekeningen en/of afbeeldingen zijn slechts indicatief en PETTER creations staat er niet voor in dat de Producten niet afwijken van de op de website of anderszins weergegeven producten.

2.3    Alle prijzen van de Producten zijn uitgedrukt in Euro’s en inclusief omzetbelasting, maar exclusief de kosten van verpakking en verzending, de kosten van in- en uitvoerrechten en alle overige heffingen of belastingen die opgelegd of geheven worden in verband met enige door PETTER creations in het kader van de uitvoering van een overeenkomst te verrichten prestatie.

2.4    Alhoewel PETTER creations ernaar streeft om fouten bij het weergeven van de prijzen van haar Producten op de website te voorkomen, kan een Klant nimmer een gerechtvaardigd vertrouwen met betrekking tot de juistheid van de op de website vermeldde prijzen ontlenen.

2.5    Elke verandering in de omstandigheden die invloed heeft op de door PETTER creations gehanteerde prijzen voor haar Producten , waaronder inkoopprijzen, valatuschommelingen, invoerrechten, uitvoerrechten, andere belastingen of heffingen, vrachttarieven en verzendkosten, geeft PETTER creations de bevoegdheid om haar prijzen aan deze verandering in de omstandigheden aan te passen. De Klant heeft het recht om bij een wijziging van de prijs van een Product een terzake dit Product gesloten overeenkomst te ontbinden indien de prijswijziging zich voordoet binnen drie maanden na de Order van de Klant en het bestelde Product nog niet aan de klant is geleverd.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1    Een Overeenkomst komt pas tot stand indien een Klant via de website of anderszins bij PETTER creations een Order plaatst en PETTER creations deze order schriftelijk, waaronder begrepen per email, aanvaardt. De aanvaarding geeft de inhoud van de Overeenkomst voor partijen bindend weer.

Artikel 4: Betaling

4.1    De door PETTER creations aan de Klant verzonden schriftelijke bevestiging als bedoeld in artikel 3.1 geldt als factuur. De prijzen van de Producten, de verzendkosten en de BTW worden apart vermeld.

Artikel 5: De levering

5.1    PETTER creations doet haar uiterste best om de Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te komen en in het kader daarvan de Producten zo spoedig mogelijk aan de Klant te leveren. Indien PETTER creations een termijn voor levering heeft opgegeven is deze slechts een indicatie en bindt de genoemde termijn PETTER creations niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal PETTER creations de Klant hiervan in kennis stellen. Indien PETTER creations de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6: Retourneren van Producten

6.1    De Klant heeft het recht om gedurende veertien werkdagen na ontvangst van de Producten de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. De Klant dient alsdan de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt op kosten van de Klant aan PETTER creations terug te zenden en daarbij aan te geven op welke wijze PETTER creations de koopprijs van de producten aan de Klant dient terug te betalen. Na ontvangst van de door de Klant zal PETTER creations beoordelen of de Producten in de originele verpakking, onbeschadigd en ongebruikt aan PETTER creations zijn teruggezonden. Indien dat het geval is zal PETTER creations de koopprijs van de Producten binnen 14 dagen aan de Klant terugbetalen.

Artikel 7: Garantie

7.1    PETTER creations garandeert gedurende een termijn van zes maanden, te rekenen vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden, dat zij de eigenschappen bezitten die in de overeenkomst zijn vermeld en dat zijn de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik van de producten nodig zijn en waarvan de Klant de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen. LET OP; wij werken met natuurlijke materialen. Vachtleer is aan slijtage onderhevig door het uitvallen van de haren. Dit valt niet onder de garantie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

8.1    PETTER creations  is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant lijdt als gevolg van het (foutief) gebruik van een Product, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van PETTER creations. PETTER creations is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die de klant of enige derde lijdt als gevolg van het feit dat een door PETTER creations geleverd Product niet gebruikt kan worden, tenzij de Klant bewijst dat de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van PETTER creations.

Artikel 9: Privacy

9.1    Door het aangaan van een Overeenkomst worden gegevens aangaande de Klant door PETTER creations opgeslagen. Op schriftelijk verzoek van de Klant zal PETTER creations aan de Klant opgave doen van de door PETTER creations opgeslagen gegevens. De gegevens aangaande de Klant zullen door PETTER creations nimmer aan enige derden worden verstrekt, tenzij PETTER creations op grond van de wet tot verstrekking verplicht is of PETTER creations de Overeenkomst medt de Klant niet kan uitvoeren zonder verstrekking van de gegevens.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1  Op alle met PETTER creations gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2  Voor zover het Nederlands recht niet dwingend anders bepaalt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Leeuwarden.

niet. Indien de levering vertraging oploopt, om welke reden dan ook, zal PETTER creations de Klant hiervan in kennis stellen. Indien PETTER creations de Producten niet binnen een termijn van dertig dagen na de totstandkoming van de Overeenkomst aan de Klant heeft geleverd, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. Artikel 6 van deze voorwaarden is dan van overeenkomstige toepassing.

Gratis Verzenden

in NL boven € 75

100% Secure Checkout

PayPal / iDEAL / Klarna

Hand Gemaakt

Unieke Designs